I pray for the children

November 22, 2019 by Nick Savov

I pray for the children who’s parents are being persecuted.

Stuffy/caroline